اسکراپ چرخشی

قابلیت اسکراپ کردن لوله های پلی اتیلن از سایز 25 تا 160 میلیمتر 
عملیات اسکراپ مستقل از سطح مقطع و داخل لوله 
ضخامت اسکراپ 0.2 الی 0.3 میلیمتر طبق استاندارد
تنها اسکراپ چرخشی موجود که قابلیت اسکراپ کردن برای اتصالات زین را دارد

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات